top of page
Teacher Writing a Formula on a Blackboard

מתמחים בהוראה - סטאז

תשפ"ב

שמחים שהצטרפתם ליחידת "נחיתה-רכה" במכללת שאנן.

צוות היחידה ילווה אתכם בשנת ההתמחות

וישמח לסייע בכל עניין מקצועי ומנהלתי.

אנא עקבו אחר ההודעות והעדכונים

מתמחים בהוראה תשפ״ב: Welcome

חובות שנת ההתמחות

עבודה בשליש משרה לפחות במוסד מוכר

חונך/ת מלווה לאורך השנה

שתי הערכות בפורטל של משרד החינוך (הערכת אמצע והערכה מסכמת)

Contact

סדנת סטאז'

Contact
Researching and Writing
מתמחים בהוראה תשפ״ב: Projects
Researching and Writing

מידע חשוב

מתמחים בהוראה תשפ״ב: List

מסגרות מאושרות לתשפ״ב

מסגרות תוספתיות

רשימת מנחי הסטאז׳

על פי מסלולים

תאריכי מפגשים

לבנים

ימי שני 16:15 -  19:30 ראה לו"ז

תאריכי מפגשים 

לבנות

בכל יום שני 

בין השעות:

15:55 - 17:25

(על פי הלוח האקדמי של המכללה)

Contact

חובות סדנת הסטאז

         א. עשרה דוחות

ב. יומן מסע רפלקטיבי

            ג. עבודת סיום

המטלות מבוססות על אירועים וחוויות אישיות תוך ניתוח מקרה, דיון והסקת מסקנות  המעוגנים בידע תיאורטי

אנו רואים חשיבות בתהליך הרפלקטיבי כמנוף להתפתחות מקצועית מודעת, כבסיס להערכה עצמית וכהכרח לפיתוח האוטונומיה המקצועית

Empty Chairs in Lecture Room
מתמחים בהוראה תשפ״ב: About
bottom of page